• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20

Taryfy

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo, które wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 9a przywołanej Ustawy.

Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla klientów obsługiwanych przez ZWiK Kołbaskowo na okres 01.06.2017r. – 31.05.2018r.

 

CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODEBRANE ŚCIEKI

 

 

L.p. Kategoria odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto  z 8% VAT
1 w – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe zł/m3 3,70 4,00
2 w poż – odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych zł/m3 3,42 3,69
3 ś – dostawcy ścieków bytowych zł/m3 5,00 5,40

 

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA ODBIORCĘ:

 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych

L.p. Kategoria odbiorców usług Jednostka miary Cena Netto Cena brutto   z 8%VAT
1 odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres 3,95 4,27
2 dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zł/okres 3,95 4,27
3 odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego zł/okres 2,05 2,21
4 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego zł/okres 2,05 2,21

 

 

Dla odbiorców rozliczonych w okresach dwumiesięcznych

 

L.p. Kategoria odbiorców usług Jednostka miary Cena

netto

Cena

Brutto z 8%VAT

1 odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  

zł/okres

 

5,85

 

6,32

2

 

 

 

3

dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia

 

 

 

 

zł/okres

 

 

 

zł/okres

 

5,85

 

 

 

4,81

 

 

            6,32

 

 

 

5,19

4 dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia  

zł/okres

 

4,81

 

5,19

5 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego zł/okres 2,05 2,21
6 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego zł/okres 2,05 2,21

 

 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach kwartalnych

 

L.p. Kategoria odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto z 8% VAT
1 Odbiorcy wody na cele pożarowe rozliczani na podstawie raportów jednostek straży pożarnych  

zł/okres

 

7,71

 

8,33